Nederlands English Français Deutsch
Gereedschap

Beleidsplan

25 Jaar NVHPV! Een mooi jubileum. Een reden om te vieren, om terug te blikken maar vooral ook om vooruit te kijken.

Op de bestuursvergadering van 16 december 2009 heeft het NVHPV bestuur het beleidsplan vastgesteld. Dit is het plan zoals het tijdens de Algememene Leden Vergadering besproken en aangenomen is. Kijk onderaan deze pagina voor verdere procedure. Dit is het resultaat van de aankondiging tijdens de ALV op 8 maart 2009, om als bestuur samen met jullie, de leden, te werken aan een beleidsplan 2010-2020 voor de vereniging.

Waarom een beleidsplan?

De NVHPV vaart als vereniging een rustige koers. Geen rumoer, maar ook geen duidelijke stappen vooruit. Daarom is het nu een goed moment om eens de balans op te maken en keuzes te maken voor de toekomst. Wat hebben we in de afgelopen periode voor elkaar gekregen en wat willen we bereiken in, bijvoorbeeld, de komende 10 jaar. Als we dat weten, kunnen we ook bedenken wat we moeten doen om die doelen te halen. Zo kunnen we een geheel van samenhangende keuzes maken over waar je mensen, energie en geld in steekt. Het geeft richting aan bestuur, commissies en vrijwilligers en maakt je als vereniging slagvaardiger en effectiever.

Hoe hebben we dat beleidsplan gemaakt?

Het is belangrijk om iedereen bij het maken van het plan te betrekken. In drie stappen zijn we tot een plan dat dan op de ALV 2010 goedgekeurd is.

Stap 1
Tot 30 juni 2009 heeft iedereen bijdragen kunnen leveren. Ruw of uitgewerkt maakt niet uit. Wat voor vereniging zijn we of moeten we worden? Een servicevereniging, een gezelligheidsvereniging, een lobbyclub, een techneutenclub, een race club, iets anders of juist alles tegelijk? Wat moet de plek van bedrijven in de vereniging zijn? Hoe ziet de rol van internet en ons blad er uit? Waar geven we ons geld aan uit en waar halen we het vandaan? Moeten we strikt mens-aangedreven blijven, of is bv elektrische ondersteuning ook bespreekbaar?

Kortom, alle gedachten die direct of vanuit de verte de vereniging raken konden gespuid worden.

Belangrijk is dat alles gezegd mag worden. In dat stadium is nog niets geselecteerd of bediscussieerd.

Stap 2
Na het verzamelen komt het sorteren en samenvatten. Dat maakt duidelijk wat belangrijk gevonden wordt, waar iedereen dezelfde kant op wil en waar de tegenstellingen zitten. In overleg is zo een eerste versie geschreven en beschikbaar gesteld voor commentaar, dat vervolgens verwerkt is. In de maanden tot en met oktober 2009 werd het plan zo steeds verder uitgewerkt.

Stap 3
Tijdens de kader-bijeenkomst in oktober is het concept plan uitgebreid besproken worden. Aan de hand daarvan is een laatste concept gemaakt waarop alle leden nog 1 keer konden reageren. En dat hebben heel veel mensen ook gedaan. Hartelijk dank daarvoor!

Tegen het eind van het jaar is dan door het bestuur de definitieve vorm vastgesteld en vanaf begin 2010 is het plan dan in te zien, zodat iedereen het kon bestuderen voor de ledenvergadering.

Hoe dan verder?

Een aangenomen plan geeft richting aan de vereniging voor de komende jaren. Maar let op, het is een levend plan, dat bijgesteld kan worden als het nodig is. Zeker als er nieuwe mensen in het bestuur komen, zullen zij hun eigen stempel op het plan kunnen drukken.

Bij deze nodig ik dus iedereen van harte uit om zijn/haar gedachten over de toekomst van de NVHPV op te blijven sturen, ook nu het plan vastgesteld is. Dat kan per mail naar voorzitter@ligfiets.net.

Het vastgestelde plan staat online.

Ingediende Amendementen

Onderstaande amendementen kregen een positieve aanbeveling van het bestuur en zijn allemaal aangenomen.

Voorstel tot wijziging in de activiteiten van de commissie infrastructuur (paragraaf 4.3)
Huidige tekst (pagina 33):
Op de korte termijn gaan we werken aan de Dam (Amsterdam) tot Dom (Utrecht) route als demonstratieproject. We gaan deze in detail bestuderen. De op zich mooie route heeft namelijk toch nog een aantal knelpunten. Deze knelpunten willen we onder de aandacht brengen in samenhang met de aandacht voor de heropening van de A2. Een aantal typische en veelgenoemde hindernissen komen we op deze route tegen.
Voorgestelde nieuwe tekst:
Op de korte termijn gaan we meewerken aan het verbeteren van de route tussen Amsterdam en Almere. We gaan deze route in detail bestuderen. De op zich mooie route heeft namelijk toch nog een aantal knelpunten. Deze knelpunten die we aantreffen willen we onder de aandacht brengen van de betrokken wegbeheerders. Een aantal typische hindernissen komen we op deze route tegen, zoals verschillende wegbeheerders met alle miscommunicatie van dien, en grote en kleine barriëres.
Motivatie:
De Dam tot Dom route is een project dat in het verleden al hard mislukt is. Op nadrukkelijk advies van de Fietsersbond kiezen we een ander project. Het heeft geen zin een actie te starten als die bij wegbeheerders en anderen die je wilt overtuigen alleen slechte herinneringen oproept. Met nadruk wijzen we er op dat deze route in de randstad ligt, maar dat we onze blik beslist niet tot de randstad willen beperken. Deze nieuwe route is na kort overleg met betrokkenen gekozen als interessant, en voorzien van verschillende types problemen.

Aanpassing in Huishoudelijk Reglement artikel 1
Wijziging:
in artikel 1a wordt bedrijven vervangen door rechtspersonen (genoemd bedrijfsleden)
Motivatie:
Het begrip "rechtspersonen" is ruimer en juridisch duidelijker dan "bedrijven".

Aanpassing in Huishoudelijk Reglement artikelen 4,5 en 6.
Wijziging:
Motivatie:
Aanpassing vanwege een mogelijke strijdigheid met statuten artikel 18.2